گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اورمزد » بخش ۱

 

سر گاه و دیهیم شاه اورمزد

بیارایم اکنون چو ماه اورمزد

ز شاهی برو هیچ تاوان نبود

ازان بد که عهدش فراوان نبود

چو بنشست شاه اورمزد بزرگ

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اورمزد » بخش ۲

 

چو دانست کز مرگ نتوان گریخت

بسی آب خونین ز دیده بریخت

بگسترد فرش اندر ایوان خویش

بفرمود کامدش بهرام پیش

بدو گفت کای پاک‌زاده پسر

[...]

فردوسی
 
 
sunny dark_mode