گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

تهمتن چو بگشاد شلوار بند

به زانو در آمد یل ارجمند

عمودی برآورد هومان چو دود

بدان سان که پیرانش فرموده بود

چنان در زه...رستم سپوخت

[...]

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode