گنجور

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۰ - این نوع شعر را مضمن قبیح گویند و جز در هزل نیاید

 

سیدا دست و پا مزن که: بعو

ن الهی حسین بن مستو

فی سماعیل تفرشی زین طو

ر که کوشد همی به ذوق و بشو

ق بدرسد همی به لیل و به یو

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه ششم

 

فالنفس یعجز عن اصلاح ما فسدا

بیان و عنوان کتاب

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه ششم

 

روضه ماء نهرها سلسال

دوحه سجع طیرها موزون

این پر از لاله های رنگارنگ

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » شمایل خاقان - قسمت اول

 

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند

سروران در ره سودای توخاک قدمند

باب اول

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » شمایل خاقان - قسمت دوم

 

خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس

بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار

و الانهر بالمیاه ملاء و الغصن من النسیم مائل

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode