گنجور

رضی‌الدین آرتیمانی » ترجیع بند

 

ای سرو سهی که بر سمندی

پیشت دو جهان بگو به چندی

بنگر که چه رستخیز برخاست

زین شور که در جهٰان فکندی

افکنده‌ای از دوال فتراک

[...]

رضی‌الدین آرتیمانی
 
 
sunny dark_mode