گنجور

بیدل دهلوی » ترجیع بند

 

ما حریفانِ بزمِ اسراریم

مستِ جامِ شهود دیداریم

جوشِ بحرِ محیطِ لاهوتیم

فیضِ صبحِ جهانِ انواریم

اثر و فعلِ حق ز ما پیداست

[...]

بیدل دهلوی
 
 
sunny dark_mode