گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱

 

گهی سماع زنی گاه بر بط و گه چنگ

گهی چغانه و تنبور و شوشک و عنقا

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲

 

راست گفتی عتاب او بر من

هست از بهر بردن جناب

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳

 

ماه منیر صورت ماه درفش تست

روز سپید سایه چتر بنفش تست

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴

 

زو دوسترم هیچ کسی نیست و گرهست

آنم که همی گویم پازند قرانست

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵

 

میان خواجه و توو میان خواجه و من

تفاوتست چنان چون میان زرو گمست

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶

 

صحرای سنگ روی و که سنگلاخ را

از سم آهوان و گو زنان شیار کرد

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷

 

دل برد و مرا نیز به مردم نشمرد

گفتار چه سودست چو ورغ آب ببرد

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸

 

چون درو عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت

کاخها شد جای کوف و باغها شد جای خاد

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹

 

در ایوانی که تو خواهی ترا باغ ارم سازد

چو ایوان مداین مر ترا ایوان و خم سازد

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰

 

بهره تو آفرین می شد زسعد مشتری

رقم خصم از نحس کیوان فریه و نفرین بود

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱

 

تا نبود چون همای فرخ کرگس

همچو نباشد به شبه باز خشین پند

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲

 

با هنر او همه هنرها یافه

با سخن او همه سخنها ترفند

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳

 

از حسن رای تست که گیتی سرای تست

گیتی سرای تست ز کیماک تا خزر

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۴

 

نیکو مثلی زده ست شاها دستور

بز را چه به انجمن کشند و چه به سور

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵

 

آشکوخد بر زمین هموار بر

همچنان چون بر زمین دشوارتر

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶

 

بخت شماو عز شما هر دو بر فزون

وان مخالفان و بد اندیش در نهار

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۷

 

اندر میزد حاتم طایی تویی به جود

اندر نبرد رستم دستان روزگار

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۸

 

بهانه جوید بر حال خویش و همت خویش

کزان مزاج ذخیره ست و زین مزاج سپار

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۹

 

هوازی مرا گوید آن شکرین لب

که ای شاعر اندر سخن ژرف بنگر

فرخی سیستانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۰

 

من چون چنان بدیدم جستم زجای خواب

با هو به دست کرده بر اشتر شدم فراز

فرخی سیستانی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode