گنجور

 
وفایی شوشتری

این آمار از میان ۲٬۶۱۰ بیت شعر موجود در گنجور از وفایی شوشتری استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۶۱ ۲۱٫۴۹
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۸۹ ۱۱٫۰۷
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۷۷ ۱۰٫۶۱
۴ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲۱۲ ۸٫۱۲
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۰۶ ۷٫۸۹
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۵۰ ۵٫۷۵
۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۳۱ ۵٫۰۲
۸ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۲۸ ۴٫۹۰
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۱۶ ۴٫۴۴
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۱۰۵ ۴٫۰۲
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۸۰ ۳٫۰۷
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۷۷ ۲٫۹۵
۱۳ فاعلات فع فاعلات فع ۶۴ ۲٫۴۵
۱۴ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۵۸ ۲٫۲۲
۱۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۹ ۱٫۸۸
۱۶ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۳۸ ۱٫۴۶
۱۷ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۱ ۱٫۱۹
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۶ ۰٫۶۱
۱۹ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۹ ۰٫۳۴
۲۰ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۸ ۰٫۳۱
۲۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵ ۰٫۱۹

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ وفایی شوشتری با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:

ردیف قالب شعری تعداد ابیات درصد از کل
۱ غزل/قصیده/قطعه ۱٬۲۳۹ ۴۷٫۴۷
۲ چند بندی ۳۸۲ ۱۴٫۶۴
۳ مثنوی ۲۹۵ ۱۱٫۳۰
۴ غزل ۲۶۷ ۱۰٫۲۳
۵ مسمط ۲۵۲ ۹٫۶۶
۶ رباعی ۸۰ ۳٫۰۷
۷ قطعه ۶۲ ۲٫۳۸
۸ قصیده ۳۳ ۱٫۲۶
sunny dark_mode