گنجور

آمار اوزان عروضی

 
شهریار
شهریار
 

این آمار از میان ۲۵۸۴ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱۰۶۲ ۴۱.۱۰
۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۴۴۱ ۱۷.۰۷
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۷۳ ۱۰.۵۷
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۳۳ ۹.۰۲
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۵۵ ۶.۰۰
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۹۰ ۳.۴۸
۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۶۷ ۲.۵۹
۸ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۵۰ ۱.۹۳
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۴۴ ۱.۷۰
۱۰ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۳۷ ۱.۴۳
۱۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۳۲ ۱.۲۴
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۹ ۱.۱۲
۱۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۶ ۰.۶۲
۱۴ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۴ ۰.۵۴
۱۵ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۲ ۰.۴۶
۱۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۱ ۰.۴۳
۱۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۰ ۰.۳۹
۱۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۸ ۰.۳۱