گنجور

 
شهریار
 

این آمار از میان ۱,۹۸۱ بیت شعر فارسی از کل ۲,۵۹۱ بیت شعر موجود در گنجور از شهریار استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۴۵۹ ۲۳/۱۷
۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۴۴۱ ۲۲/۲۶
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۷۳ ۱۳/۷۸
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۳۳ ۱۱/۷۶
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۵۵ ۷/۸۲
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۹۰ ۴/۵۴
۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۶۷ ۳/۳۸
۸ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۵۰ ۲/۵۲
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۴۴ ۲/۲۲
۱۰ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۳۷ ۱/۸۷
۱۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۳۲ ۱/۶۲
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۹ ۱/۴۶
۱۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۶ ۰/۸۱
۱۴ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۴ ۰/۷۱
۱۵ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۲ ۰/۶۱
۱۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۱ ۰/۵۶
۱۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۰ ۰/۵۰
۱۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۸ ۰/۴۰

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ شهریار با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:

ردیف زبان تعداد ابیات درصد از کل
۱ فارسی ۱,۹۸۱ ۷۶/۴۶
۲ ترکی ۶۱۰ ۲۳/۵۴