گنجور

 
اسیر شهرستانی

شبنم اشکی به دل دارم ثمرها بیشتر

یا ربی دارم به لب جوش اثرها بیشتر

خوشنوا سازی به دست روزگار افتاده است

شوخی عیش پدرها از پسرها بیشتر

چون نباشم محرم عالم که کارم با دل است

بیخبر دیوانه ای دارم خبرها بیشتر