گنجور

 
اسیر شهرستانی

آن را که از برای تو خاطر غمین شود

صد چین تازه در چمن آستین شود

مطلب کجا بهانه کجا گفتگو کجا

بیچاره آن کسی که به ما همنشین شود

 
sunny dark_mode