گنجور

 
اسیر شهرستانی

هر که را چیزی به قدر ظرف همت داده اند

روزی ما از سر خوان محبت داده اند

با دو عالم شوق گفتن بیزبانم کرده اند

با هزاران حسرت دیدار حیرت داده اند