گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی

در دور قمر چو ماه پیدا شده ‌ایم

وز نور ظهور نیک بینا شده ‌ایم

ما موج و حباب و قطره بودیم ولی

جمع آمده ایم و جمله دریا شده ‌ایم