گنجور

آمار اوزان عروضی

 
سنایی
سنایی
 

این آمار از میان ۲۶۰۸۰ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱۱۸۲۸ ۴۵.۳۵
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۴۲۱۶ ۱۶.۱۷
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۴۰۹ ۹.۲۴
۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۲۱۴ ۴.۶۵
۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۹۱۰ ۳.۴۹
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۸۴۲ ۳.۲۳
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۸۳۲ ۳.۱۹
۸ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۶۶۶ ۲.۵۵
۹ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۳۷ ۲.۴۴
۱۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۴۶۵ ۱.۷۸
۱۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۳۸۲ ۱.۴۶
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۱۱ ۱.۱۹
۱۳ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۱۱ ۰.۸۱
۱۴ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۸۳ ۰.۷۰
۱۵ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۵۹ ۰.۶۱
۱۶ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۵۴ ۰.۵۹
۱۷ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۳۹ ۰.۵۳
۱۸ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۲۲ ۰.۴۷
۱۹ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۲۰ ۰.۴۶
۲۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۰۱ ۰.۳۹
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۸۱ ۰.۳۱
۲۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۴۱ ۰.۱۶
۲۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۰ ۰.۰۸
۲۴ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۱۷ ۰.۰۷
۲۵ فعلاتن مفاعلن فعلاتن ۹ ۰.۰۳
۲۶ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۹ ۰.۰۳
۲۷ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۲ ۰.۰۱