گنجور

 
سنایی غزنوی

این آمار از میان ۲۶٬۰۷۴ بیت شعر فارسی از کل ۲۶٬۰۷۹ بیت شعر موجود در گنجور از سنایی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۴٬۲۱۹ ۵۴٫۵۳
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۴٬۲۱۸ ۱۶٫۱۸
۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱٬۲۰۸ ۴٫۶۳
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۸۷۰ ۳٫۳۴
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۸۴۵ ۳٫۲۴
۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۸۳۲ ۳٫۱۹
۷ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۳۷ ۲٫۴۴
۸ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۶۲۵ ۲٫۴۰
۹ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۴۶۵ ۱٫۷۸
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۳۸۹ ۱٫۴۹
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۱۱ ۱٫۱۹
۱۲ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۱۱ ۰٫۸۱
۱۳ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۸۳ ۰٫۷۰
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۶۶ ۰٫۶۴
۱۵ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۵۹ ۰٫۶۱
۱۶ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۵۴ ۰٫۵۹
۱۷ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۳۹ ۰٫۵۳
۱۸ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۲۲ ۰٫۴۷
۱۹ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۱۵ ۰٫۴۴
۲۰ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۸۱ ۰٫۳۱
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۴۱ ۰٫۱۶
۲۲ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۲۹ ۰٫۱۱
۲۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۰ ۰٫۰۸
۲۴ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۱۷ ۰٫۰۷
۲۵ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۹ ۰٫۰۳
۲۶ فعلاتن مفاعلن فعلاتن ۹ ۰٫۰۳

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ سنایی غزنوی با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:

ردیف زبان تعداد ابیات درصد از کل
۱ فارسی ۲۶٬۰۷۴ ۹۹٫۹۸
۲ عربی ۵ ۰٫۰۲