گنجور

ترکیبات

 
سلمان ساوجی
سلمان ساوجی » دیوان اشعار
 

شماره ۱ - در نعت حضرت رسول (ص): ای ذروه لامکان مکانت

شماره ۲ - رایت سلطان اویس: گر در خبیر به زور بازوی حیدر گشاد

شماره ۳ - حقه لعل : خنده‌ای زد دهنت تنگ شکر پیدا کرد

شماره ۴ - تعزیت خور: دوستان روز وداع است فغان در گیرید

شماره ۵ - مدح و ثنای راستین: جام صبوح می‌دهد نور و صفای صبحدم

شماره ۶ - داغ نیستی: کوس رحیل می‌زند ای خفته ساربان

شماره ۷ - در لافتی: ای زمینت آسمان عالم بالا شده

شماره ۸ - سیل حادثه: بر سرای کهنه دلگیر دنیا دل منه

شماره ۹ - زوال آفتاب: ای سپهر آهسته رو کاری نه آسان کرده‌ای

شماره ۱۰ - خدنگ مصایب: ای صبحدم چه شد که گریبان دریده‌ای