گنجور

 
صفایی جندقی
 

این آمار از میان ۷,۹۷۴ بیت شعر موجود در گنجور از صفایی جندقی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲,۱۱۴ ۲۶/۵۱
۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱,۰۷۸ ۱۳/۵۲
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۷۰۸ ۸/۸۸
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۵۹۶ ۷/۴۷
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۹۱ ۶/۱۶
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۱۵ ۳/۹۵
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۱۳ ۳/۹۳
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۷۲ ۳/۴۱
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۷۰ ۳/۳۹
۱۰ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۳۹ ۳/۰۰
۱۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۹۶ ۲/۴۶
۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۸۲ ۲/۲۸
۱۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۱۷۰ ۲/۱۳
۱۴ وزنیابی نشده ۱۵۱ ۱/۸۹
۱۵ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۱۸ ۱/۴۸
۱۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۱۰۲ ۱/۲۸
۱۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۷۵ ۰/۹۴
۱۸ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۷۴ ۰/۹۳
۱۹ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۷۰ ۰/۸۸
۲۰ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۶۷ ۰/۸۴
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۵۸ ۰/۷۳
۲۲ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۵۳ ۰/۶۶
۲۳ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۵۰ ۰/۶۳
۲۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۴۹ ۰/۶۱
۲۵ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۴۷ ۰/۵۹
۲۶ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳۵ ۰/۴۴
۲۷ فاعلات فع فاعلات فع فاعلات فع فاعلات فع ۱۶ ۰/۲۰
۲۸ مستفعلن مستفعلن مفعولن ۱۵ ۰/۱۹
۲۹ مفاعیلن مفاعیلن فعولن فعلاتن ۱۴ ۰/۱۸
۳۰ مفاعیل فاعلات مفعول فاعلن ۱۳ ۰/۱۶
۳۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ۱۳ ۰/۱۶
۳۲ مفتعلات فاعلن مفتعلات فاعلن ۶ ۰/۰۸
۳۳ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲ ۰/۰۳
۳۴ مفعول فاعلاتن مفاعیل فاعلاتن ۲ ۰/۰۳