گنجور

 
صفای اصفهانی
 

این آمار از میان ۶,۰۶۶ بیت شعر موجود در گنجور از صفای اصفهانی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱,۵۰۳ ۲۴/۷۸
۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱,۱۴۶ ۱۸/۸۹
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۷۷۳ ۱۲/۷۴
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۸۴ ۷/۹۸
۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۲۸ ۵/۴۱
۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۰۰ ۴/۹۵
۷ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۸۵ ۴/۷۰
۸ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۵۴ ۴/۱۹
۹ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۸۵ ۳/۰۵
۱۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۸۲ ۳/۰۰
۱۱ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۴۱ ۲/۳۲
۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳۴ ۲/۲۱
۱۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۸۷ ۱/۴۳
۱۴ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۸۳ ۱/۳۷
۱۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۶۳ ۱/۰۴
۱۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۰ ۰/۴۹
۱۷ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۳۰ ۰/۴۹
۱۸ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۶ ۰/۲۶
۱۹ مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ۱۶ ۰/۲۶
۲۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۳ ۰/۲۱
۲۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۳ ۰/۲۱