گنجور

 
صائب تبریزی
 

این آمار از میان ۷۸,۸۸۹ بیت شعر موجود در گنجور از صائب تبریزی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۴,۱۲۴ ۳۰/۵۸
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۲,۵۵۹ ۱۵/۹۲
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۱,۸۰۳ ۱۴/۹۶
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۱,۱۰۰ ۱۴/۰۷
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۹,۷۷۹ ۱۲/۴۰
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴,۰۱۸ ۵/۰۹
۷ وزنیابی نشده ۱,۱۵۳ ۱/۴۶
۸ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۸۱۵ ۱/۰۳
۹ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۶۱۵ ۰/۷۸
۱۰ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۴۵۰ ۰/۵۷
۱۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۳۶۸ ۰/۴۷
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳۰۷ ۰/۳۹
۱۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۰۰ ۰/۳۸
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۲۷۲ ۰/۳۴
۱۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۰۷ ۰/۲۶
۱۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۷۷ ۰/۲۲
۱۷ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۳۷ ۰/۱۷
۱۸ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۳۵ ۰/۱۷
۱۹ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۸۴ ۰/۱۱
۲۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۸۳ ۰/۱۱
۲۱ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۸۱ ۰/۱۰
۲۲ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۷۳ ۰/۰۹
۲۳ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۵۵ ۰/۰۷
۲۴ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۵۳ ۰/۰۷
۲۵ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۳۳ ۰/۰۴
۲۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۲ ۰/۰۴
۲۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۳۱ ۰/۰۴
۲۸ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلان مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۴ ۰/۰۳
۲۹ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۱ ۰/۰۱
۳۰ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۰ ۰/۰۱