گنجور

 
صائب تبریزی

این آمار از میان ۷۷٬۴۳۹ بیت شعر فارسی از کل ۷۷٬۵۸۱ بیت شعر موجود در گنجور از صائب تبریزی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۴٬۲۳۷ ۳۱٫۳۰
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۲٬۲۹۸ ۱۵٫۸۸
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۱٬۷۳۲ ۱۵٫۱۵
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۱٬۰۹۴ ۱۴٫۳۳
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۹٬۸۴۲ ۱۲٫۷۱
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳٬۹۳۸ ۵٫۰۹
۷ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۷۹۱ ۱٫۰۲
۸ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۶۰۴ ۰٫۷۸
۹ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۴۳۸ ۰٫۵۷
۱۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۳۵۹ ۰٫۴۶
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳۰۸ ۰٫۴۰
۱۲ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۰۲ ۰٫۳۹
۱۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۱۸ ۰٫۲۸
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۲۰۶ ۰٫۲۷
۱۵ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۸۸ ۰٫۲۴
۱۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۴۸ ۰٫۱۹
۱۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۳۵ ۰٫۱۷
۱۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۳۱ ۰٫۱۷
۱۹ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۸۱ ۰٫۱۰
۲۰ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۷۸ ۰٫۱۰
۲۱ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۶۶ ۰٫۰۹
۲۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۶۳ ۰٫۰۸
۲۳ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۵۵ ۰٫۰۷
۲۴ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۵۳ ۰٫۰۷
۲۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۲ ۰٫۰۴
۲۶ وزن‌یابی نشده ۲۱ ۰٫۰۳
۲۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۱ ۰٫۰۱
۲۸ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۰ ۰٫۰۱

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ صائب تبریزی با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:

ردیف زبان تعداد ابیات درصد از کل
۱ فارسی ۷۷٬۴۳۹ ۹۹٫۸۲
۲ ترکی ۱۴۲ ۰٫۱۸

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ صائب تبریزی با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:

ردیف قالب شعری تعداد ابیات درصد از کل
۱ غزل ۷۱٬۱۹۳ ۹۱٫۷۷
۲ غزل/قصیده/قطعه ۳٬۶۹۲ ۴٫۷۶
۳ قصیده ۲٬۰۶۱ ۲٫۶۶
۴ مثنوی ۶۱۲ ۰٫۷۹
۵ قطعه ۲۳ ۰٫۰۳
sunny dark_mode