گنجور

آمار اوزان عروضی

 
سعدی
سعدی
 

این آمار از میان ۱۵۷۴۳ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۴۰۹۴ ۲۶.۰۱
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۱۵۸ ۱۳.۷۱
۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۲۵۹ ۸.۰۰
۴ وزنیابی نشده ۱۲۲۷ ۷.۷۹
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۱۵۸ ۷.۳۶
۶ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۷۵۳ ۴.۷۸
۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۷۳۱ ۴.۶۴
۸ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۶۹۱ ۴.۳۹
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۵۱۵ ۳.۲۷
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۴۲۷ ۲.۷۱
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۷۶ ۲.۳۹
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۳۷۰ ۲.۳۵
۱۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۳۵ ۲.۱۳
۱۴ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۱۷ ۱.۳۸
۱۵ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۲۱۱ ۱.۳۴
۱۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۹۲ ۱.۲۲
۱۷ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۵۳ ۰.۹۷
۱۸ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۱۴۰ ۰.۸۹
۱۹ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۲۹ ۰.۸۲
۲۰ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۲۵ ۰.۷۹
۲۱ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۱۹ ۰.۷۶
۲۲ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۱۵ ۰.۷۳
۲۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۰۷ ۰.۶۸
۲۴ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۴۲ ۰.۲۷
۲۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۳۹ ۰.۲۵
۲۶ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۳۵ ۰.۲۲
۲۷ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۵ ۰.۱۰
۲۸ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۱۰ ۰.۰۶