گنجور

 
رودکی سمرقندی
 

این آمار از میان ۱,۰۴۷ بیت شعر موجود در گنجور از رودکی سمرقندی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۵۱ ۱۴/۴۲
۲ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۴۲ ۱۳/۵۶
۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۳۵ ۱۲/۸۹
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۳۰ ۱۲/۴۲
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۷۶ ۷/۲۶
۶ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۶۰ ۵/۷۳
۷ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۹ ۵/۶۴
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۷ ۵/۴۴
۹ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۴ ۴/۲۰
۱۰ وزنیابی نشده ۳۷ ۳/۵۳
۱۱ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۱ ۲/۹۶
۱۲ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۲۱ ۲/۰۱
۱۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۷ ۱/۶۲
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۵ ۱/۴۳
۱۵ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۴ ۱/۳۴
۱۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۲ ۱/۱۵
۱۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۸ ۰/۷۶
۱۸ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۸ ۰/۷۶
۱۹ مفعول مفاعیل فاعلن ۵ ۰/۴۸
۲۰ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۵ ۰/۴۸
۲۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴ ۰/۳۸
۲۲ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۳ ۰/۲۹
۲۳ مفاعلن فع مفاعلن فع ۲ ۰/۱۹
۲۴ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۲ ۰/۱۹
۲۵ مستفعلن مستفعلن فع ۲ ۰/۱۹
۲۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲ ۰/۱۹
۲۷ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱ ۰/۱۰
۲۸ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن ۱ ۰/۱۰
۲۹ فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن ۱ ۰/۱۰
۳۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱ ۰/۱۰
۳۱ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۱ ۰/۱۰