گنجور

 
رضی‌الدین آرتیمانی

این آمار از میان ۱٬۵۵۰ بیت شعر موجود در گنجور از رضی‌الدین آرتیمانی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲۱۸ ۱۴٫۰۶
۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۰۶ ۱۳٫۲۹
۳ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۸۶ ۱۲٫۰۰
۴ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۷۸ ۱۱٫۴۸
۵ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۶۵ ۱۰٫۶۵
۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۰۷ ۶٫۹۰
۷ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۸۵ ۵٫۴۸
۸ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۶ ۴٫۹۰
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۵۵ ۳٫۵۵
۱۰ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۷ ۲٫۳۹
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۵ ۲٫۲۶
۱۲ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۳ ۲٫۱۳
۱۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۸ ۱٫۸۱
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۴ ۱٫۵۵
۱۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۳ ۱٫۴۸
۱۶ وزن‌یابی نشده ۲۳ ۱٫۴۸
۱۷ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۷ ۱٫۱۰
۱۸ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۱۲ ۰٫۷۷
۱۹ مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن ۱۰ ۰٫۶۵
۲۰ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۹ ۰٫۵۸
۲۱ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۹ ۰٫۵۸
۲۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۸ ۰٫۵۲
۲۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۶ ۰٫۳۹