گنجور

 
رهی معیری
 

این آمار از میان ۱,۲۷۷ بیت شعر موجود در گنجور از رهی معیری استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۳۶ ۱۸/۴۸
۲ وزنیابی نشده ۲۲۷ ۱۷/۷۸
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۸۶ ۱۴/۵۷
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۶۱ ۱۲/۶۱
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۵۶ ۴/۳۹
۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۵۴ ۴/۲۳
۷ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۶ ۳/۶۰
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۲ ۳/۲۹
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۸ ۲/۹۸
۱۰ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۴ ۲/۶۶
۱۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۳ ۲/۵۸
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۳۲ ۲/۵۱
۱۳ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲۲ ۱/۷۲
۱۴ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۲ ۱/۷۲
۱۵ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۴ ۱/۱۰
۱۶ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۱۳ ۱/۰۲
۱۷ مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ۱۲ ۰/۹۴
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۱ ۰/۸۶
۱۹ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۹ ۰/۷۰
۲۰ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۹ ۰/۷۰
۲۱ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۹ ۰/۷۰
۲۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۶ ۰/۴۷
۲۳ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۵ ۰/۳۹