گنجور

آمار اوزان عروضی

 
پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
 

این آمار از میان ۵۶۱۳ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۹۴۳ ۱۶.۸۰
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۹۰۷ ۱۶.۱۶
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۷۱۱ ۱۲.۶۷
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۷۵ ۸.۴۶
۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع ۳۷۸ ۶.۷۳
۶ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۲۱ ۵.۷۲
۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۰۲ ۵.۳۸
۸ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۳۰۰ ۵.۳۴
۹ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۲۴ ۳.۹۹
۱۰ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۸۸ ۳.۳۵
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۸۴ ۳.۲۸
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۴۳ ۲.۵۵
۱۳ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۱۴۲ ۲.۵۳
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۰۰ ۱.۷۸
۱۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۹۹ ۱.۷۶
۱۶ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۹۲ ۱.۶۴
۱۷ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۴۶ ۰.۸۲
۱۸ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۶ ۰.۴۶
۱۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۱ ۰.۳۷
۲۰ وزنیابی نشده ۱۱ ۰.۲۰