گنجور

 
پروین اعتصامی
 

این آمار از میان ۵,۶۱۳ بیت شعر موجود در گنجور از پروین اعتصامی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۹۴۳ ۱۶/۸۰
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۹۰۷ ۱۶/۱۶
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۷۱۱ ۱۲/۶۷
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۷۵ ۸/۴۶
۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع ۳۷۸ ۶/۷۳
۶ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۳۲ ۵/۹۱
۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۰۲ ۵/۳۸
۸ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۳۰۰ ۵/۳۴
۹ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۲۴ ۳/۹۹
۱۰ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۸۸ ۳/۳۵
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۸۴ ۳/۲۸
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۴۳ ۲/۵۵
۱۳ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۱۴۲ ۲/۵۳
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۰۰ ۱/۷۸
۱۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۹۹ ۱/۷۶
۱۶ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۹۲ ۱/۶۴
۱۷ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۴۶ ۰/۸۲
۱۸ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۶ ۰/۴۶
۱۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۱ ۰/۳۷