گنجور

 
عرفی شیرازی
 

بخت جم وکاووس عنانش بکف تست

پیش آمدن از بخت کشش از طرف تست

وصفی نبود کان شرف ذات تو گردد

جز بندگی شاه جهان کان شرف تست

با ساز و نوا باش ببین تا چه سرودم

ای آنکه سنان پای زن و نعره دف تست

بشکسته عدو نامه فتح تو نوشتم

دولت خبرم داد که فتح از طرف تست

چون بشکنی آخر صف اعدا که بعالم

هرجا که دعائست ماثر صدف تست

در خواب شب آلوده بخون دید خدنگت

تعبیر جز این نیست که عالم هدف تست

این قول نه کذب است کجا دیده شناسد

آن بنده که پرورده آب و علف تست

عرفی چه همیگفت که آن مقبل ناچیز

دانسته که راهش بدل پر شعف تست