گنجور

 
عرفی شیرازی
 

میان دعا بر دل شب مزن

زلب ناله برچین و یارب مزن

مزن لاف اسلام اگر میزنی

چو ملزم برآئی بمشرب مزن

بجولان خود هم مزن خنده

همین کوز بالای اشهب مزن

پی حسنت الوانت این مست گل

که در خون سرشتی بقالب مزن

بشمشیر ترک طلب کشته شو

شبیخون فرصت بمطلب مزن

شبیخون زند غم به عرفی بگو

که بانگ هزیمت بمرکب مزن