گنجور

 
عرفی شیرازی
 

ما دل بجان خریده و برباد داده ایم

مرغ حرم گرفته بصیاد داده ایم

سهلست با قفس دل اگر رفت سوی دوست

ما مرغ کشته ایم که بر باد داده ایم

سرمایه متاع محبت بدست ماست

زین مشتهر بگوش نفریاد داده ایم