گنجور

 
عرفی شیرازی
 

قدح رسید لبالب خراب گوشده باشم

اگر هلاک شوم در شراب گو شده باشم

ببزم عیش روم تابکی مصیبت و شیون

خراب نغمه چنگ و رباب گوشده باشم

نه خنده و نه نگاهی ترا از این چه تفاوت

شکنجه خوار دو صد پیچ و تاب گوشده باشم

غبار کوچه عشقم زدامنم چه فشانی

عبیر پیرهن آفتاب گو شده باشم

چه شد که اهل ثوابم رهم دهند بدوزخ

شریک لذت اهل عذاب گو شده باشم

زجرم عشق کنند ار سؤال روز قیامت

بصد کتاب سخن بیخواب گوشده باشم

نظر بدر مکن و منعم از مشاهده عرفی

خراب گوشده باشی کباب گوشده باشم