گنجور

 
عبید زاکانی

اکابر سلف عدالت را یکی از فضایل اربعه شمرده اند، و بنای امور معاش و معاد برآن نهاده اند. معتقد ایشان آن بوده که بالعدل قامت السموات و الارض، و خود مامور ان الله یامر بالعدل والاحسان...بداشتندی. بنابراین سلاطین و امرا و اکابر و وزرا دایم همت بر اشاعت معدلت و رعایت امور رعیت و سپاهی گماشتندی، و آن را سبب دولت و نیک نامی شناختندی؛ و این قشم را چنان معتقد بوده اند که عوام نیز در معاملات و مشارکات طریق عدالت کار فرمودندی و گفتندی:

عدل کن زآنکه در ولایت دل

در پیغمبری زند عادل