گنجور

 
نورعلیشاه
 

این آمار از میان ۳,۲۰۶ بیت شعر موجود در گنجور از نورعلیشاه استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۲,۰۱۳ ۶۲/۷۹
۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۳۱ ۱۰/۳۲
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۰۸ ۶/۴۹
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۰۱ ۳/۱۵
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۹۱ ۲/۸۴
۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۸۷ ۲/۷۱
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۴ ۲/۰۰
۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۶۰ ۱/۸۷
۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۴۸ ۱/۵۰
۱۰ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۷ ۱/۱۵
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۹ ۰/۹۰
۱۲ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۱ ۰/۶۶
۱۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۱ ۰/۶۶
۱۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۹ ۰/۵۹
۱۵ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۴ ۰/۴۴
۱۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۰ ۰/۳۱
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۰ ۰/۳۱
۱۸ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۷ ۰/۲۲
۱۹ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۷ ۰/۲۲
۲۰ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۷ ۰/۲۲
۲۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۷ ۰/۲۲
۲۲ مستفعلتن مستفعلتن ۶ ۰/۱۹
۲۳ مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع ۵ ۰/۱۶
۲۴ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳ ۰/۰۹