گنجور

آمار اوزان عروضی

 
نظامی
نظامی
 

این آمار از میان ۲۷۷۹۳ بیت شعر موجود در گنجور از نظامی استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۰۴۹۳ ۳۷.۷۵
۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۶۳۰۰ ۲۲.۶۷
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵۰۹۱ ۱۸.۳۲
۴ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۶۵۳ ۱۳.۱۴
۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲۲۵۶ ۸.۱۲