گنجور

 
نظامی گنجوی
 

این آمار از میان ۲۷,۷۹۳ بیت شعر موجود در گنجور از نظامی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۰,۴۹۳ ۳۷/۷۵
۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۶,۳۰۰ ۲۲/۶۷
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵,۰۹۱ ۱۸/۳۲
۴ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳,۶۵۳ ۱۳/۱۴
۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲,۲۵۶ ۸/۱۲