گنجور

 
نشاط اصفهانی

این آمار از میان ۴٬۰۳۸ بیت شعر موجود در گنجور از نشاط اصفهانی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۹۷۷ ۲۴٫۲۰
۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۵۵۷ ۱۳٫۷۹
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۴۳۸ ۱۰٫۸۵
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۸۷ ۷٫۱۱
۵ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۲۹ ۵٫۶۷
۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۲۲ ۵٫۵۰
۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۰۲ ۵٫۰۰
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۸۵ ۴٫۵۸
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۵۴ ۳٫۸۱
۱۰ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۴۶ ۳٫۶۲
۱۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۳۳ ۳٫۲۹
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۱۱ ۲٫۷۵
۱۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۸۱ ۲٫۰۱
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۷۷ ۱٫۹۱
۱۵ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۶۳ ۱٫۵۶
۱۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۵ ۱٫۱۱
۱۷ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۳۸ ۰٫۹۴
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۲۲ ۰٫۵۴
۱۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۸ ۰٫۴۵
۲۰ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۷ ۰٫۴۲
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۶ ۰٫۴۰
۲۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۸ ۰٫۲۰
۲۳ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۶ ۰٫۱۵
۲۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۶ ۰٫۱۵

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ نشاط اصفهانی با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:

ردیف قالب شعری تعداد ابیات درصد از کل
۱ غزل ۲٬۲۰۶ ۵۴٫۶۳
۲ مثنوی ۹۶۵ ۲۳٫۹۰
۳ قصیده ۵۱۶ ۱۲٫۷۸
۴ رباعی ۱۴۶ ۳٫۶۲
۵ ترکیب بند ۸۴ ۲٫۰۸
۶ قطعه ۷۶ ۱٫۸۸
۷ غزل/قصیده/قطعه ۴۵ ۱٫۱۱
sunny dark_mode