گنجور

 
نیر تبریزی

تا حسن ازل پرده گشائی کرده

ز آئینه صنع خودنمائی کرده

ننگیخته صورتی پس از ذات نبی

مانند تو تا خدائی کرده