گنجور

 
نیر تبریزی

در سرّ و عیان مظهر اسرار علیست

در موت و حیات مصدر کار علیست

از جای دو انگشت عدوکش پیداست

کاین خلق رقود کهف و بیدار علیست