گنجور

 
نیر تبریزی

در وصف علی که هر که رائی دارد

کفر است خدائی که خدائی دارد

لیک از نباء عظیم باید دانست

کاینطرفه خبر چه مبتدائی دارد