گنجور

 
نیر تبریزی

اندر شب آتش افروز علیست

تغییر دهندۀ شب و روز علیست

دل گفت علی مصوّر الارحام است

گفتم حاشا که صورت آموز علیست

 
sunny dark_mode