گنجور

 
نیر تبریزی
 

ایتدی غم طغیان سرور قلب ناشادیم اویان

اود دو توب جلم چخوب قلا که فریادم اویان

آچیلوب قان چشمه ساری آلدی دور چشممی

اولدی سیل اویناقی کنج محنت آبادیم اویان

طرفه لاله ستان اولوب دورون سرشک آلدن

باشلیوب قمربار افغان سرو آزادیم اویان

کاکلون بادیله یاتوب گورمشم خواب مخوف

اولموشام دیوانه وش ماه پریزادیم اویان

یاوریم غم لشگری قیلدی مسخر گوگلیمی

ضعف تایدی قوّت الدن گیتدی بنیادیم اویان

دامه دو شموش صیدتک یول گوزامکدن گوزاریم

دولدی قان یاشیله آهوگوزلو صیادیم اویان

گورمسون تا گل بوزون گون باشون اوسته نوعروس

ایلیوب زلفین پریشان تازه دامادیم اویان