گنجور

آمار اوزان عروضی

 
ناصرخسرو
ناصرخسرو
 

این آمار از میان ۱۰۷۸۳ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۸۹۰ ۸.۲۵
۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۷۰۵ ۶.۵۴
۳ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۶۹۲ ۶.۴۲
۴ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۶۴۹ ۶.۰۲
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۶۳۱ ۵.۸۵
۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۶۱۹ ۵.۷۴
۷ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۱۹ ۵.۷۴
۸ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵۴۹ ۵.۰۹
۹ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵۴۶ ۵.۰۶
۱۰ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۵۴۱ ۵.۰۲
۱۱ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۵۳۳ ۴.۹۴
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۵۲۰ ۴.۸۲
۱۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع ۴۹۴ ۴.۵۸
۱۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۴۹۳ ۴.۵۷
۱۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۴۶۶ ۴.۳۲
۱۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۳۱ ۴.۰۰
۱۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۹۶ ۳.۶۷
۱۸ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۳۷۸ ۳.۵۱
۱۹ مفتعلن فاعلات مفتعلن ۱۹۲ ۱.۷۸
۲۰ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۲۸ ۱.۱۹
۲۱ مفعول فاعلات مفاعیل فع ۱۲۳ ۱.۱۴
۲۲ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۶۶ ۰.۶۱
۲۳ مستفعلن مستفعلن ۵۲ ۰.۴۸
۲۴ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ۳۷ ۰.۳۴
۲۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۲۰ ۰.۱۹
۲۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۸ ۰.۰۷
۲۷ وزنیابی نشده ۳ ۰.۰۳
۲۸ فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن ۲ ۰.۰۲