گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی

دی می‌رفتی بر تو نظر می‌کردند

آنانکه به مذهب تناسخ فردند

سوگند به اعتقاد خود می‌خوردند

کاین یوسف ثانیست که باز آوردند

 
جدول شعر