گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی

گویند مرا که این همه درد چراست

وین نعره و آواز و رخ زرد چراست

گویم که چنین مگو که اینکار خطاست

رو روی مهش ببین و مشکل برخاست

 
جدول قرآن کریم