گنجور

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

شیفته حق در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۲۷ نوشته:

اشاره مولانابه سختیهای مسیرپرپیچ وخم سلوک است.عارف معاصر(عبدالعظیم صاعدی)درتعریف سلوک می فرماید:سلوک یعنی مجموعه اعمال وافعال دقیق وطاقت سوزی که صحاری مشقاتش وکوره های امتحانش سالک رادرهم می ریزد ذوب می کند خمیرمی سازدبه اعلی میبرد به اسفل می آوردبه عسرویسرمی افکندبه ابلیس مبتلامی سازد به اشک می نشاندبه خنده می اندازد و...سلوکی که درانتهای راه سالک رابه رب به پروردگار به خالق وبه آفریدگارپیوندمیزندوبااین پیونددیگرسالک نیست که میبیندسالک نیست که میشنود...وهچنان سالک نیست که شعرمی سرایدپیام میدهدبلکه حق است وحق جزحق نمی گوید(کتاب باحافظ تاکهکشان عرفان واخلاق)

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.