گنجور

 
مولانا

گر هیچ ترا میل سوی ماست بگو

ورنه که رهی عاشق و تنهاست بگو

گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو

گر هست بگو نیست بگو راست بگو

 
sunny dark_mode