گنجور

 
مولانا

صد داد همی رسد ز بیدادی تو

در وهم چگونه آورم شادی تو

از بندگی تو سرو آزادی یافت

گل جامهٔ خود درید ز آزادی تو