گنجور

 
میبدی

النوبة الاولى: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

النوبة الثانیة: این سوره بیست و یک آیتست، هفتاد و یک کلمه، سیصد و ...

النوبة الثالثة: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم ...

sunny dark_mode