گنجور

 
میبدی

النوبة الاولى: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

النوبة الثانیة: این سوره بیست و شش آیتست، هفتاد و دو کلمه، سیصد و ...

النوبة الثالثة: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم.

sunny dark_mode