گنجور

 
میبدی

النوبة الاولى: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‌

النوبة الثانیة: این سوره از شمار کوفیان بیست آیت است، دویست و ...

النوبة الثالثة: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم ...