گنجور

 
رشیدالدین میبدی

النوبة الاولى: قوله تعالی: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‌

النوبة الثانیة: این سوره بیشترین مفسّران در مدنیّات شمردند. ضحّاک گفت: مکّی است.

النوبة الثالثة: قوله تعالی: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ...